گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

 شرایط صدور مدرک HSE

شرایط صدور مدرک HSE

شرایط صدور مدرک HSE درکشور توسط شرکتهای متقاضی قوانین خاص خودرا دارا میباشدکه شرکتهابرای دریافت گواهینامه HSE بایدبا این روند پیش بروند ودر ای کار هیچ کمی و کاستی مورد قبول کارفرمایان صادر کننده قبول بغیر نبودست بنابراین شرکتهای خواهان بایدطبق مقررات موجوداین گواهینامه رااخذ نموده و ازاین گواهی و برند درجهت توسعه و پیشرفت شرکت خوداستفاده کنند شرکتهایی اقدام باین کار میکنندکه درخوداین ظرفیت راباور کرده اندکه میتوانند ملزومات گواهینامه HSE راانجام دهند وبدرستی انرا درکشور بطور قانونی روی فرایندهای کاری خوداعمال کنند.

شرایط صدور مدرک HSE و گواهینامه HSE ازرایج ترین نوع استانداردها هست ودر تمامی کشورها قابل استفاده بغیر میباشد و شرکتها بعداز بدست آوردن استاندارد سازمانها میتوانند ازاین گواهی درتمامی کشورهای جهان استفاده کنند. اولین اقدام دراین زمینه مشخص کردن زمینه فعالیت شرکت متقاضی بودست شرکتهاباید زمینه فعالیت خودرا واسنجی کنند و فرایند کاری خودرابه سازمان صادر کننده ابلاغ کنند مرحله بعدی بابت اینچنین سازمانها تاسیس کردن سازمان مورد نظرست و آدرس دقیق انرا بکارفرمایان صادر کننده ابلاغ نمایند عامل بعدی دراین کار طراحی کردن سایت بابت خودسازمانست و ازطریق همین سایت براحتی مدارک و اطلاعات خودرا بارگزاری کرده و بکارفرمایان صادر کننده ارسال نمایند و ازطریق سایت نیزروند توسعه فعالیتهای شرکت خودرا رصد کنند گواهینامه HSE درزمینه بهداشت و ایمنی شغلی و فرایندهای زیست محیطی دردنیا فعالیت میکند شرکتهاییکه دارای این گواهینامه هستند نشان دهنده اینمسئله میباشندکه این شرکتها تمامی ملزومات استاندارد HSE رابخوبی رعایت میکنند و دارای سیستم مدیریتی یکپارچه هستندکه این فرایندها رابخوبی انجام میدهند. مرحله بعدی دراین فرایندهااینست شرکت بایددو ایزو مورد نیازرا بدست آورداین استانداردهای لازم بصورت زیر هستند: استاندارد بهداشت و ایمنی شغلی باعنوان ایزو 14001 ، استاندارد مدیریت زیست محیطی باعنوان ایزو 45001 .

شرایط صدور مدرک HSE این گواهینامه های ازملزومات بدست آوردن استاندارد HSE درکشور بودست وباید بدرستی اخذ گردد. عامل دیگرکه دراین زمینه های مهم میباشد توجه کردن بزیر ساختهای اصلی استاندارد HSE درجهانست واگر بچرخه HSE توجه کرده باشید متوجه خواهید شدکه دراین استاندارد سه شاخص مهم هستنداین سه شاخص باعنوانهای ایمنی، سلامتی و زیست محیطی بیان میشوند بنوعی میتوان گفت شرکتهای متقاضی سه عامل رابرای شرکت خودبخوبی تعریف کنند یابدرستی سه عامل رابرای سازمان خود یان کنند دراین صورت میتوان گفت شرکت بابت اخذ کردن طرحهای پیشنهادی ازنوع صلاحیت لازم برخوردار میباشد و هدف اصلی نیزاز کسب کردن گواهینامه HSE اینمورد میباشدکه سازمانهای بتوانند براحتی درون مناقصات و مزایدات شرکت کرده و پروژه دریافت کنند تمامی سازمانها بهمین دلیل این مدرک رادریافت میکنند. باتوجه بمطالب گفته شدباید بیان کردکه سازمانهای متقاضی بایدفرهنگ استفاده کردن و بکار گیری گواهینامه HSE رادر شرکت خودداشته باشند واین استاندارد برایشان تعریف شده بوده باشد دراین صورت سازمان کار راحتی رادر پیش رو خواهد داشت مدیرانیکه بجهت سازمانها بکار گرفته میشوند بایداز مدرک کارشناسی برخوردار بوده باشند و در این زمینه تجربه کافی رانیز کسب کرده باشنداین مدیران بایدبصورت تمام وقت درون سازمان حضور داشته باشند و نواقصات و نارساییهای سازمان راحل کنند مهندسان بکار گرفته شده نیزباید حداقل دارای سه سال سابقه بوده باشند و ازظرفیتهای لازم بابت گواهینامه HSE نیزبرخوردار بوده باشند.

شرایط صدور مدرک HSE و عامل دیگر دراین مورد حجم کاری سازمانها بودست که بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرداین کار بوسیله شرکتهای صادر کننده انجام میشوداز عوامل دیگر دراین راستا میزان اطلاعات و آگاهی پرسنل ازاین استاندارد یاد شدست و بهترست میزان اطلاعات دراین زمینه کافی بوده باشد درصورت کم بودن اطلاعات بابرگزاری کلاسهای توجیهی میتواند کارکنان راتوجبه کرد و باین صورت دردرون سازمان مشغول بکار ساخت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید