گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

دانلود رایگان مستندات ایزو

 • دانلود رایگان مستندات ایزو

  ISO5

  دانلود رایگان مستندات ایزو

  دانلود رایگان مستندات ایزو شامل مستندات انواع ایزو شامل فرمها و دستورالعملها و روشهای اجرایی هست مستندات چند دسته میشوند و چند بخش میشوند:مستندات عمومی،مستندات الزام شده ، مستندات مربوطه سیستم مدیریت کیفیت ، مستنداتHSE ،مستندات مربوطه سیستمهای مدیریتی دیگر و دانلود مستندات شامل همین چند بخش و چند فصل میشود:

  دانلود نمونه مستندات عمومی (دانلود مستندات خط مشی و نمونه نظامنامه کیفیت ، دانلود نمونه خط مشی و نمونه نظامنامهHSE ، دانلود نمونه خط مشی و نمونه نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچهIMS شامل ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 ، دانلود نمونه اهداف کیفیت ،دانلود نظامنامه کیفیت یعنی همان ایزو 9001 ، دانلود فرم شرح وظایف ویا همان شناسنامه شغل ، دانلود چارت سازمانی )

  دانلود رایگان مستندات الزام شده یاهمان دانلود نمونه شش روش اجرایی الزام شده ( دانلود روشهای اجرایی شامل روش اجرایی کنترل مستندات ، کنترل سوابق کیفی ویا همان کنترل سوابق کیفیت ، روش اجرایی کنترل سوابق کیفی ، ممیزی داخلی ، تعریف و پیگیری اقدامات اصلاحی برمبنای استاندارد ایزو 9001 ، روش اجرایی کنترل خدمت نامنطبق ویاهمان کنترل محصول نامنطبق )

  دانلود مستندات مربوطه سیستم مدیریت کیفیت شامل دانلود طرح کیفیت ، روشهای اجرایی و دستورالعملهای ( بازنگری مدیریت ، آموزش ویا دستورالعمل آموزش ، نظرات مشتریان و رسیدگی شکایات ویااینکه دستورالعمل نظرات مشتریان و رسیدگی شکایات مشتریان ، روش اجرایی یادستورالعمل سنجش رضایت مشتریان ، برنامه ریزی تولید یاهمان برنامه ریزی و کنترل پروژه یا دستور العمل برنامه ریزی تولید یابرنامه ریزی و کنترل پروژه ، دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا ، روش اجرایی و دستورالعمل خرید کالا یاهمان تامین کالا ، خرید خدمات (تامین خدمات) یاهمان دستور العمل خرید خدمات (تامین خدمات) ، ارزیابی و بکار گیری پیمانکاران فرعی یادستور العمل ارزیابی وبه کار گیری پیمانکاران فرعی ، انبارش یادستورالعمل انبارش ، بهبود مستمر ویادستورالعمل بهبود مستمر ، تجزیه و تحلیل داده ها ، نگهداری و تعمیرات ، پایش و اندازه گیری محصول ( خدمت ) ، کنترل کیفیت ، کالیبراسیون ( پایش و اندازه گیری تجهیزات پایش ) ، پایش فرآیندها ، ردیابی محصول و خدمات ، تولید ، اجرای خدمات ، ارتباط باکارفرمایان
  دانلود رایگان مستندات مربوط بهHSE شاملHSE – PLAN ویا طرحHSE ، دانلود روشهای اجرایی شناسایی الزامات قانونی و مشتریان ، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ، واکنش درشرایط اضطراری ، کنترل عملیات ،ارتباطات و مشاوره ،شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی ،پایش و اندازه گیری عملکردHSE ،تسهیلات پزشکی و کمک های اولیه، حفاظت سایت یاکارخانه ، گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک، رعایتHSE درتجهیز کارگاه

  مستندات مربوطه سیستمهای مدیریتی دیگر همچون سیستمهای مدیریتی مشتری مداری و انواع سیستمهای مدیریتی دیگربا توجه فعالیت و فرآیند شرکت.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران موفق رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.