گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

iso9001

گواهینامه ISO 9001 گواهی نامه ISO 9001

گواهینامه ISO 9001 گواهی نامه ISO 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت یکی ازانواع گواهینامه های استاندارد ایزو میباشدکه پس ازویرایشهای مختلف و تغییرات گوناگون و اساسی طی سالهای مختلف باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح شده است و عنوان سیستم مدیریت کیفیت رابه خودش اختصاص داده است. درابتدا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 باعنوان سیستم تضمین کیفیت مطرح شد و بعداز ویرایش های مختلف سرانجام عنوان سیستم مدیریت کیفیت رابخود اختصاص داد.

گواهینامه ISO 9001 گواهی نامه ISO 9001 ازسری استاتداردهای ایزو 9000 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت میباشد. استاندارد ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) درواقع پیش نیاز و مادر تمام استانداردهای موجود میباشد و الزامات طراحی شده در استاندارد ISO 9001 الزامات موردنیاز انواع استانداردها را شامل میشود. ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) جهت تمامی سازمانها باهرگونه فعالیت مناسب است وموردنیاز تمامی شرکتها باهرگونه فعالیت میباشد. شرکتهای متقاضی درخواست گواهی نامه ایزو باهرگونه فعالیت بهترست بمنظور دستیابی به هدفشان و جذب مشتری قبل ازطراحی و پیاده سازی و دریافت هرنوع استاندارد دیگر درابتدا استاندارد iso 9001 را طراحی و پیاده سازی کند. البته الزامی نیست اما بهترست قبل از طراحی هر سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 راطراحی و پیاده سازی نماید. درواقع هرسازمان با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 80درصد الزامات مرتبط بافرآیندش را برآورده میسازد.

گواهینامه ISO 9001 گواهی نامه ISO 9001 برای کدام استانداردها الزامی و کاربردی تر میباشد؟ سازمانهای متقاضی IMS بایستی حتما درکنارOHSAS 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) و ISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) سیستم مدیریت کیفیت راطراحی و پیاده سازی کنند. همچنین سازمانهای متقاضی پیاده سازی طرح HSE – MS و گواهینامه HSE نیز بهترست درراستای رسیدن به اهدافشان وهرچه مثمرثمر بودن طرح HSE – MS سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 ) رانیز درکنارOHSAS 18001  ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) و ISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) طراحی و پیاده سازی نماید. همچنین جهت تمام استانداردها و سیستم های مدیریتی دیگرISO 10002 , ISO 10004 , ISO 10001 , ISO 22000 , ISO 13485 , ISO/TS 29001 , ISO/IEC27001  و باقی استانداردها و انواع ایزوها بهترست قبل ازطراحی و پیاده سازی هرسیستم مدیریت سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی شود.

گواهینامه ISO 9001 گواهی نامه ISO 9001 جهت دریافتش بجهت سازمانهای متقاضی مراحلی دارد درابتدا مشخص شودکه ازچه CB ( مرجع صادر کننده ) میخواهند گواهی نامه شان رادریافت کنند.

گواهینامه ISO 9001 گواهی نامه ISO 9001 و سرفصلهای متن استاندارد ISO 9001 :

دامنه کاربرد، بند 1

مراجع الزامی، بند 2

واژگان و تعاریف، بند 3

بافت سازمان، بند 4

درک سازمان و بافت آن، بند4.1

درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع، بند 4.2

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت، بند 4.3

سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن، بند 4.4

رهبری، بند 5

رهبری و تعهد، بند 5.1

کلیات، بند 5.1.1

تمرکز بر مشتری، بند 5.1.2

خط مشی، بند 5.2

ایجاد خط مشی کیفیت، بند 5.2.1

اطلاع رسانی خط مشی کیفیت، بند 5.2.2

نقش ها مسئولیت ها و اختیارات سازمانی، بند 5.3

طرح ریزی، بند 6

اقدامات مرتبط بافرصت ها و ریسک ها ، بند 6.1

اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها، بند 6.2

طرح ریزی تغییرات، بند 6.3

پشتیبانی، بند 7

منابع، بند 7.1

کلیات، بند 7.1.1

افراد، بند 7.1.2

زیرساخت، بند 7.1.3

محیط اجرای فرآیندها، بند 7.1.4

منابع پایش و اندازه گیری، بند 7.1.5

دانش سازمانی، بند 7.1.6

شایستگی، بند 7.2

آگاهی، بند 7.3

تبادل اطلاعات، بند 7.4

اطلاعات مستند، بند 7.5

کلیات، بند 7.5.1

ایجاد و بروز رسانی، بند 7.5.2

کنترل اطلاعات مستند، بند 7.5.3

عملیات، بند 8

برنامه ریزی و کنترل عملیات، بند 8.1

الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2

تبادل اطلاعات با مشتری، بند 8.2.1

تعیین الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2.2

بازنگری الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2.3

تغییرات در الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2.4

طراحی و توسعه محصولات و خدمات، بند 8.3

کلیات، بند 8.3.1

طرح ریزی طراحی و توسعه، بند 8.3.2

ورودی های طراحی و توسعه، بند 8.3.3

کنترل های طراحی و توسعه، بند 8.3.4

خروجی های طراحی و توسعه، بند 8.3.5

تغییرات طراحی و توسعه، بند 8.3.6

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات برون سازمانی، بند 8.4

کلیات، بند 8.4.1

نوع و میزان کنترل، بند 8.4.2

اطلاعات جهت تامین کنندگان برون سازمانی، بند 8.4.3

تولید و ارائه خدمت، بند 8.5

کنترل تولید و ارائه خدمت، بند 8.5.1

شناسایی و ردیابی، بند 8.5.2

اموال متعلق به مشتریان و تامین کنندگان برون سازمانی، بند 8.5.3

محافظت، بند 8.5.4

فعالیت بعداز تحویل، بند 8.5.5

کنترل تغییرات، بند 8.5.6

ترخیص محصولات و خدمات، بند 8.6

کنترل خروجی های نامنطبق، بند 8.7

ارزیابی عملکرد، بند 9

پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی، بند 9.1

کلیات، بند 9.1.1

رضایت مشتری، بند 9.1.2

تحلیل و ارزیابی، بند 9.1.3

ممیزی داخلی، بند 9.2

بازنگری مدیریت، بند 9.3

کلیات، بند 9.3.1

ورودی های بازنگری مدیریت، بند 9.3.2

خروجی های بازنگری مدیریت، بند 9.3.3

بهبود، بند 10

کلیات، بند 10.1

عدم انطباق و اقدام اصلاحی، بند 10.2

بهبود مداوم، بند 10.3

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید